การตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ และไ...


การตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟส่องสว่างสำรองฉุกเฉิน


ป้ายบอกทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน 

การตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟส่องสว่างสำรองฉุกเฉิน ต้องทำการทดสอบสมรรถนะ เช่นการดึกปลั๊กดูแบตเตอรี่ว่าเสื่อมหรือไม่ด้วย ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 39 

ข้อ ๑๗ โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม สถานกีฬาในร่ม สถานพยาบาล สถานีขนส่งมวลชน สํ านัก

งาน ห้างสรรพสินค้า หรือตลาด ต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํ ารองสํ าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือ

เครื่องกํ าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถทํ างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่าย

พลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทํ างาน

แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํ ารองสํ าหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ได้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง สํ าหรับเครื่องหมายแสดงทางออก

ฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

 

 ผู้ตั้งกระทู้ NSPLUS กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2014-07-19 06:46:39


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.