การทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีตโดยวิธีทำลาย
dot
dot
LINK
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


การทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีตโดยวิธีทำลาย

การทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีตโดยวิธีทำลาย
(Standard Test Method for Compressive Strength of Concrete)

สำหรับการทดสอบหากำลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีต จะทำการทดสอบโดยวิธีทำลาย (CONCRETE TESTING) โดยทําการเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จากส่วนโครงสร้าง เช่น เสา คาน พื้น หรือส่วนคอนกรีตที่ต้องการพิจารณาด้วยเครื่องเจาะระบบ Rotary หัวเจาะ (Diamond Core Bit) แท่งตัวอย่างที่ได้จากการเจาะจะถูกนํามาตัด ให้อัตราส่วน ความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2:1 แล้วทําการ Cap ด้วยสาร Capping Compound  ก่อนนําส่งไปทดสอบหาค่ากําลังอัดสูงสุด (Max. Compressive Strength) ด้วยเครื่อง Compression Machine ในห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนการทดสอบ
         

1. ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริมในโครงสร้างด้วย Ferro Scan เพื่อป้องกันไม่ให้เจาะโดนเหล็ก หากตัวอย่างที่ได้มีเหล็ก ให้ทำการเจาะใหม่

Ferro Scan ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม เครื่องมือตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม
ภาพตัวอย่างการตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan


2. ติดตั้งเครื่องเจาะคอนกรีต ในตำแหน่งที่จะทำการเจาะเก็บตั้วอย่างคอนกรีต

การติดตั้งเคราะเจาะคอนกรีต กการติดตั้งเคราะเจาะคอนกรีต
ภาพตัวอย่างการติดตั้งเคราะเจาะคอนกรีต


3. ทำการเจาะคอนกรีต ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ ในขั้นตอนนี้ต้องเจาะด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้โดนเหล็ก และการนำแท่งตัวอย่างออกมาต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการแตกหักเสียหาย และตัวอย่างที่เจาะทรงกระบอกต้องมีความสูงต่อขนาเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เท่า 

การเจาะคอนกรีต Coring การเจาะตัวอย่างคอนกรีต Concrete Coring
ภาพตัวอย่างการเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต


4. เก็บตัวอย่างคอนกรีต โดยมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยต้องเก็บด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหาย
 

 

ตัวอย่างคอนกรีตสำหรับทดสอบกำลัง ตัวอย่างคอนกรีตสำหรับทดสอบกำลัง
ภาพตัวอย่างคอนกรีตที่จะนำไปทดสอบที่ห้องปฎิบิตการ

 
5. นำแท่งตัวอย่างไปทดสอบที่ห้องปฎิบัติการ โดยทำการแต่งหัวคอนกรีต และ Cap หัวให้เรียบ และทดสอบโดยการกดด้วยเครื่อง Compression Machine ก่อนการทดสอบปลายทั้งสองข้างของตัวอย่างคอนกรีตที่ได้จากการเจาะต้องเรียบเป็นระนาบตั้งฉากกับแนวแกน โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.5 องศา หรือ 1 มิลลิเมตรต่อระยะ 100 มิลลิเมตร กรณีที่ปลายของตัวอย่างไม่เรียบ ให้ทำการตัดหรือเคลือบ (Capping) ผิวหน้าของตัวอย่างจนะเป็นระนาบเรียบให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยวัสดุที่ใช้ในการเคลือบผิวหน้ารับแรงอัดของตัวอย่าง (Capping Compound) ต้องสามารถรับแรงอัดได้สูงกว่าแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีต

Cap หัวคอนกรีตที่จะทดสอบ เตรียมทดสอบกำลังคอนกรีต Compressive Test 
ภาพตัวอย่างการทดสอบกำลังคอนกรีต


6.บันทึกผลการทดสอบ หลังจากทดสอบจะได้ค่าแรงกดสูงสุด ณ จุดวิบัติ และพื้นที่หน้าตัดคอนกรีตที่รับน้ำหนักของตัวอย่างทดสอบ

ตัวอย่างคอนกรีตหลังจากทดสอบ
กำลังรับแรงอัดประลัย (ksc) = แรงกดสูงสุด ณ จุดวิบัติ (kg)/พื้นที่หน้าตัดคอนกรีตที่รับน้ำหนัก (sq.cm)

ตัวอย่างผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีต
ตัวอย่างผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีต


หมายเหตุ กรณีแท่งตัวอย่างทรงกระบอกจากการเจาะมีอัตราส่วนความสูงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.75 ให้ครับแก้ค่าความต้านทานแรงอัดที่คำนวณได้ โดยคูณด้วยค่าคงที่ตามตารางที่แสดงด้านล่าง สำหรับค่าอัตราส่วนความสูงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างค่าที่กำหนดในตาาราง ให้คำนวณหาค่าคงที่โดยใช้วิธ๊เทียบสัดส่วนจากค่าที่กำหนดไว้

ตารางแสดงค่าคงที่สำหรับปรับแก้ค่าความต้านทานแรงอัดสำหรับตัวอย่างที่ได้จากการเจาะ

อัตราส่วนความสูงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวอย่างที่เจาะ ตัวคูณสำหรับแก้ไขค่ากำลังต้านทานแรงอัด
1.75 0.98
1.50 0.96
1.25 0.93
1.00 0.87

 

*อ้างอิงมาตรฐาน มยผ.1210-50 มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีต (Standard Test Method for Compressive Strength of Concrete)ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตรวจสอบโครงสร้าง (ดูทั้งหมด)

แนวทางการตรวจสอบโครงสร้าง
เกร็ดความรู้
ตรวจสอบเหล็กเสริม ลวดอัดแรง GPR
ตรวจสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเสริม Hardness Test
ระยะหุ้มคอนกรีต Concrete Covering
ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan
Load Test ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก
การทดสอบคุณภาพคอนกรีตด้วย Ultrasonic Pulse Velocity
รับทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ด้วยค้อนกระแทก smidth hammer
งานตรวจสอบสภาพการรับน้ำหนักโครงสร้าง เสา คาน พืื้นของอาคารด้้วยวิธี Load Test
ผลงานตรวจสอบโครงสร้างCopyright © 2010 All Rights Reserved.