ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
การตรวจสอบอาคาร
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
bulletผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletหน้าที่เจ้าของอาคาร
bulletหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
bulletบทกำหนดโทษ
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
LINK
dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletกองตรวจความปลอดภัย
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
dot
PARTNER
dot
bulletKST Travel Thailand
bulletบริษัทเสริมเข็ม ดีดอาคาร
dot
LINK EXCHANGE
dot
รายละเอียดการตรวจสอบ

การตรวจสอบใหญ่
               เป็นการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบทุกระบบ ตามที่กล่าวมาแล้ว โดยให้กระทำทุก 5 ปี ในการตรวจสอบใหญ่ทุกครั้ง ผู้ตรวจสอบต้องจัดทำแผนต่างๆ ดังนี้

             (1) แผนปฏิบัติการการตรวจบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทั้งคู่มือปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวให้แก่ เจ้าของอาคารเพื่อเป็นแนวทางการตรวจบำรุงรักษา และการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาอาคาร

             (2) แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปีรวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกล่าวให้แก่ เจ้าของอาคาร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี
             

การตรวจสอบประจำปี
                เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทำไว้ในการตรวจสอบใหญ่ การตรวจสอบประจำปีให้กระทำทุกปี

รายการที่ต้องตรวจสอบ
                     กฎหมายได้กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ต้องทำการตรวจสอบสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้
    (1.1) การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
    (1.2) การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
    (1.3) การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
    (1.4) การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
    (1.5) การชำรุดสึกหรอของอาคาร
    (1.5) การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
    (1.7) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

(2) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
    (2.1) ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
        (2.1.1) ระบบลิฟต์
        (2.1.2) ระบบบันไดเลื่อน
        (2.1.3) ระบบไฟฟ้า
        (2.1.4) ระบบปรับอากาศ

    (2.2) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
        (2.2.1) ระบบประปา
        (2.2.2) ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
        (2.2.3) ระบบระบายน้ำฝน
        (2.2.4) ระบบจัดการมูลฝอย
        (2.2.5) ระบบระบายอากาศ
        (2.2.6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
    (2.3) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
        (2.3.1) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
        (2.3.2) เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
        (2.3.3) ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
        (2.3.4) ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
        (2.3.5) ระบบลิฟต์ดับเพลิง
        (2.3.6) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
        (2.3.7) ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
        (2.3.8) ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
        (2.3.9) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
        (2.3.10) ระบบป้องกันฟ้าผ่า

(3) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
    (3.1) สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
    (3.2) สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
    (3.2) สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้

(4) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
    (4.1) แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
    (4.2) แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
    (4.3) แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
    (4.4) แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคารชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
55/82 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ. 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 Tel.08-5114-3733 , 081-938-6116 E-mail: infos.nsplus@gmail.com