ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
การตรวจสอบอาคาร
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
bulletผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletหน้าที่เจ้าของอาคาร
bulletหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
bulletบทกำหนดโทษ
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
LINK
dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletกองตรวจความปลอดภัย
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
dot
PARTNER
dot
bulletKST Travel Thailand
bulletบริษัทเสริมเข็ม ดีดอาคาร
dot
LINK EXCHANGE
dot
หน้าที่เจ้าของอาคาร

1. เจ้าของอาคารต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตรวจบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร และคู่มือปฏิบัติ ตามแผนดังกล่าว ที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทำไว้ในการตรวจสอบใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางการตรวจบำรุงรักษา และการบันทึกข้อมูล การตรวจ บำรุงรักษาอาคาร นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคารตามคู่มือปฏิบัติของผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งระบบ และอุปกรณ์อาคาร หรือตามแผนปฏิบัติการการตรวจบำรุงรักษาที่ผู้ตรวจสอบกำหนด และจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษา อาคารตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด
             หากผู้ตรวจสอบเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ควรดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จ แล้วให้ผู้ตรวจสอบ ทำการ ตรวจสอบอีกครั้งแล้วทำรายงานเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

2. เจ้าของอาคารต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบของอาคารและอุปกรณ์ของอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปี โดยจะ ต้องเสนอในสามสิบวันวันก่อนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบหนึ่งปี เมื่อได้รับใบรับรองการตรวจสอบแล้ว ให้แสดงใบรับรองการตรวจสอบไว้ในที่เปิดเผยเห็น ได้ง่าย ณ อาคารนั้น              (ใบรับรองการตรวจสอบอาคารสามารถเปิดดูได้จากเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th)
 

 ภาพแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)

cer2

3. สำหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือได้รับใบรับรองประเภทอาคารควบคุมการใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องจัดให้มี การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประเภทการตรวจสอบใหญ่เป็นครั้งแรก

4. การยื่นเอกสารเจ้าของอาคารจะต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบลงนามรับรองให้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขต พื้นที่ที่อาคารของตนตั้งอยู่ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร ได้แก่

  • นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
  • นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
55/82 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ. 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 Tel.08-5114-3733 , 081-938-6116 E-mail: infos.nsplus@gmail.com