Inspector name list
dot
dot
LINK
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletโยธาธิการและผังเมือง
bulletส่งเสริมความปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน


Inspector name list

เพื่อประโยชน์ของท่านเจ้าของอาคาร ก่อนทำการเลือกใช้บริการจากผู้ตรวจสอบอาคารควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ตรวจสอบอาคารที่ท่านจะใช้บริการ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารโดยถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยง กลุ่มบุคคลที่หาประโยชน์จากท่านโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย

หลักการพิจารณาว่าบริษัท หรือ บุคคลธรรมดาเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร และยังสามารถดำเนินการได้ตามกฏหมายหรือไม่ พิจารณาได้ดังนี้
1. ตรวจดูรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคารที่ท่านกำลังจะเลือกใช้บริการว่ามีรายชื่อขึ้นกับกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือไม่
2. ดูวันหมดอายุบัตร โดยปกติผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนจากกรมโยธาธิการแลผังเมือง ซึ่งมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน หากหมดอายุและไม่ดำเนินการต่ออายุ จะไม่สามารถทำการตรวจสอบอาคารได้ตามกฏหมาย

ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล

รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล

โดย บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่บัตร น.0157/2551

 
ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคลธรรมดา รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคลธรรมดา  
     

 
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตรวจสอบอาคาร (ดูทั้งหมด)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร "ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า" ได้ที่นี่
ตรวจสอบอาคารเพื่อใช้งานอย่างปลอดภัย.
ใบเสนอราคาตรวจสอบอาคาร article
เจ้าของอาคารควรทราบ
คำแนะนำการตรวจสอบความปลอดภัยบันไดเลื่อน
เกร็ดความรู้
การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ผลงานตรวจสอบอาคาร
ความรู้เบื้องต้นเพื่อพ้นอัคคีภัย
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร
สายดินและหลักดิน
ทำไมต้องมีการตรวจสอบอาคาร
คู่มือมาตรฐานการออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาถังเก็บสารเคมีอันตราย (Storage tank)
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอาคาร
รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร
ประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
อัตราค่าบริการ
BrochureCopyright © 2010 All Rights Reserved.