Home Inspection

เรา เน้น ตรวจสอบอะไรบ้าง?

1. เน้นการตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมด
2. เน้นตรวจสอบความเรียบร้อยส่วนโครงสร้าง (งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล)
3. บ้านโครงการก่อนหมดประกัน (ปกติจะมีระยะเวลาประกัน 1 ปี สำหรับงานทั่วไป และ 5 ปี สำหรับงานโครงสร้าง)

ทำไม? ต้องตรวจบ้านกับบริษัทรับตรวจบ้านก่อนรับมอบ

- ใช้หลักมาตรฐานทางวิศวกรรมในการตรวจสอบบ้าน อย่างถูกต้อง
- เข้าตรวจสอบในส่วนที่ต้องใช้ประสบการณ์ความรู้เฉพาะทางในการตรวจสอบ
- ให้ความมั่นใจกับเจ้าของบ้านได้ว่าท่านจะได้บ้านที่มีคุณภาพ

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 41,134