ตรวจสอบอาคาร
เกี่ยวกับบริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 
ผู้ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบอาคารทุกประเภท

ผู้ตรวจสอบอาคาร บริการตรวจสอบอาคาร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยทีมวิศวกรประสบการณ์สูง

บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 โดยวิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับความต้องการในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบครั้งแรกในปี 2551 จากการตรวจสอบครั้งแรกที่ผ่านมา ทาง บริษัทฯ
เล็งเห็นว่าเจ้าของอาคารมีทางเลือกน้อยมากในการจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งขณะนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงทำการเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น ทั้งในเรื่องของราคาการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมและการตรวจสอบที่ไม่มีคุณภาพ จึงจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาคารและเพิ่มมูลค่าของอาคารในระยะยาวรวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ตรวจสอบด้วยกันเอง เพื่อลดหรือบรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็น VISION ของบริษัทฯ


ต่อมาทางบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเริ่มให้บริการงานตรวจบ้าน ทั้งตรวจบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้า บ้านแฝด ตรวจคอนโด จุดประสงค์หลักคือต้องการให้ผู้ซื้อบ้านที่ไม่มีความรู้มีความอุ่นใจในการซื้อบ้านที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหากวนใจ มีปัญหาเรื่องระบบน้ำรั่ว ระบบไฟฟ้าดับ บ้านทรุด โครงสร้างทรุดตัว ร้าว เราบริษัทตรวจบ้าน จึงพร้อมเสนอตัวให้บริการงานตรวจบ้าน และเรายังให้บริการงานตรวจสอบบ้านมือสอง ตรวจบ้านที่มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยหลักการทางวิศวกรรม และต่อมาได้ขยายงานบริการ ไปในส่วนงานตรวจโครงสร้าง ซ่อมโครงสร้าง แก้ไขโครงสร้าง แก้ไขอาคารทรุด อื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้ตรวจสอบอาคาร

บริษัทได้ทำการจดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลกับสภาวิศวกร ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๕๓๒/๕๑
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามใบอนุญาตเลขที่ น.๐๑๕๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551

วิสัยทัศน์
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาคารและเพิ่มมูลค่าของอาคารในระยะยาว รวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ตรวจสอบด้วยกันเอง เพื่อลดหรือบรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิต และทรัพย์สิน

พันธกิจ
พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้มีความรู้ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ


  
  

  


Visitors: 251,354