แก้ไขอาคารทรุด

แก้ไขอาคารทรุด


 

      ปัจจุบันปัญหาการทรุดตัวของอาคาร เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งซึ่งมีผลโดยตรงกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร และตัวอาคารเอง    ซึ่งการทรุดตัวของอาคารนั้นพบเห็นกันมาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ลักษณะการทรุดตัวของอาคารอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับส่วนประกอบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับระบบฐานรากของอาคาร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 

   1. อาคารทรุดตัวในแนวดิ่ง ซึ่งแบ่งได้ 2 เป็นประเภทดังนี้

       1.1  ฐานรากทั้งหมดในอาคารทรุดตัว  ซึ่งเป็นการทรุดตัวของอาคารทั้งหลังใกล้เคียงกัน แต่มีการทรุดตัวมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ใช้เสาเข็มสั้นวางอยู่บนชั้นดินอ่อนมาก ซึ่งลักษณะการทรุดตัวประเภทนี้ จะไม่ค่อยพบรอยร้าวในโครงสร้างอาคาร

       1.2  ฐานรากในอาคารทรุดตัวไม่เท่ากัน  เกิดจากฐานรากมีการทรุดตัวที่แตกต่างกันมาก แต่ลักษณะการทรุดตัวของอาคารยังคงรูปในแนวดิ่ง ซึ่งอาคารที่ทรุดตัวประเภทนี้มักจะพบรอยแตกร้าวบนผนังเป็นแนวเฉียงกลางผนัง

        

                                                                   2. อาคารทรุดเอียง  ส่วนใหญ่เกิดจากการเยื้องศูนย์ของฐานรากอาคาร และเยื้องไปในทิศทางเดียวกัน หรือการทรุดเอียงของฐานรากที่อยู่บริเวณริมด้านนอกของอาคาร 

                                                                   ทำให้การทรุดตัวของอาคารเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และทำให้อาคารด้านตรงข้ามมีลักษณะเหมือนยกขึ้น  การทรุดตัวประเภทนี้มักจะไม่เกิดรอยร้าวบนผนัง หรือโครงสร้าง
                                                                   แต่รอยร้าวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่บริเวณตอม่อหรือเสาเข็มของอาคารด้านที่ถูกยกขึ้น

 

                                                                  สาเหตุการทรุดตัว  ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุดังนี้

                                                                  1. เสาเข็มสั้นเกินไป

                                                                  2. เสาเข็มบกพร่อง

                                                                  3. ฐานรากเยื้องศูนย์

                                                                  4. ปลายเสาเข็มอยู่บนดินต่างชนิดกัน

                                                                  5. เกิดการเคลื่อนตัวของดิน

                                                                  6. เสาเข็มรับน้ำหนักไม่ได้ตามความต้องการ

     

                                                                 การแก้ไขอาคารทรุด

                                                                 การแก้ไขอาคารทรุด สามารถกระทำโดยการเสริมเสาเข็มเข้าไปรับโครงสร้างให้เพียงพอเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักโครงสร้างที่มีปัญหา การกำหนดขนาด จำนวนเสาเข็มนั้นขึ้นอยู่

                                                                 กับการวิเคราะห์โดยขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นดังนี้

    

                                                                 - คำนวณน้ำหนักลงฐานราก (Column Load) ที่จะทำการเสริมเสาเข็ม

                                                                 - เลือกชนิดของเสาเข็ม ขนาด และความยาวซึ่งพิจารณาได้จากข้อมูลดิน

                                                                 - คำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่จะเสริมจากข้อมูลดิน ตามชนิด ขนาด และระดับความลึกของปลายเสาเข็มที่จะเลือกใช้

                                                                 - กำหนดจำนวนเสาเข็มที่จะเสริมในแต่ละฐานราก

                                                                 - กำหนดตำแหน่งที่จะเสริมเสาเข็ม

                                                                 - ทำการถ่ายน้ำนหักลงเสาเข็มที่เสริม

                                                                   ประเภทของเสาเข็มสำหรับงานเสริมฐานราก

                                                                    1. เสาเข็มเจาะ (Bored Pile)

                                                                    2. เสาเข็มเหล็ก (Steel Pile)

                                                                    3. เสาเข็มประกอบ (Composite Pile)

                                                                   ตัวอย่างผลงานการต่อเติมเสริมฐานรากอาคาร โดยทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบ คำนวณ และควบคุมโดยวิศวกรเพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 73,212