Structural Inspection - ตรวจโครงสร้าง

ตรวจโครงสร้าง รู้ทันความเสียหายที่มองไม่เห็นในอาคาร
โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ 

เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง ตรวจโครงสร้างโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจโครงสร้างอาคาร
เราจะเป็นผู้ประเมินสภาพของโครงสร้างและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบจะระบุถึงประเภทและความรุนแรง
ของความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคาร


สอบถาม / ปรึกษา บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตรวจโครงสร้าง 

การทดสอบคาร์บอเนชั่น


สอบถาม / ปรึกษา บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  

 


ใบเสนอราคา

Visitors: 255,884