Half-Cell Potential

การหาค่าการสึกกร่อนของเหล็กเสริมด้วย Half-Cell Potential  เป็นการวัดค่าการสึกกร่อนของเหล็กเสริม ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการวัดศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM-C876-91 (1999) Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete  และ มยผ.1506-51

วิธีการทดสอบ
1.วัดศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ควรวัด ณ ตำแหน่งของเหล็กเสริม โดยระยะห่างระหว่างจุดที่ตรวจวัดไม่ห่างกันมากหรือน้อยจนเกินไป
2.ต่อสายไฟฟ้ากับเหล็กเสริมในโครงสร้างโดยค่าความต้านทานของรอยต่อต้องต่ำเพียงพอและไม่ส่งผลกระทบต่อความต้านทานของทั้งวงจร โดยควรขัดผิวเหล็กเสริมและสายไฟฟ้าก่อนเชื่อมต่อสายไฟฟ้าที่ต่อจากเหล็กเสริมต้องเชื่อมกับขั้วบวกของมาตรวัดศักย์ไฟฟ้า
3.เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟฟ้ากับครึ่งเซลล์ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับขั้วลบของมาตรวัดศักย์ไฟฟ้า
4.วัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ โดยค่าความต่างศักย์ครึ่งเซลล์ที่อ่านได้ต้องมีความละเอียดในระดับ 0.01 โวลต์และควรคำนึงถึงผลของอุณหภูมิในกรณีที่อุณหภูมิระหว่างทำการวัดมีการเปลี่ยนแปลงมาก


 
Halfcell  Halfcell

  Halfcell  

 
Visitors: 256,101