Chloride Test

          การทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์ Chloride Test เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยต้องใช้สว่างเจาะเพื่อเก็บผงคอนกรีตจากตัวอย่างที่ต้องการทดสอบที่ระดับความลึกต่างๆ ไปทดสอบเพื่อหาปริมาณคลอไรด์ สอบเทียบกับค่ามาตรฐาน ซึ่งสารประกอบคลอไดร์เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดสนิมในเหล็กเสริมได้ โดยส่วนมากแล้วมักพบในอาคารที่อยู่บริเวณใกล้ทะเล หรือโรงงาน

         คลอไรด์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริมได้ โดยอิออนของคลอไรด์ (ChlorideIons) เป็นตัวการที่ทำให้ความต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริมลดลง และเมื่อปริมาณคลอไรด์บริเวณเหล็กเสริมถึงระดับวิกฤตแล้ว ถ้ามีน้ำและออกซิเจนเพียงพอ ก็จะทำให้เหล็กเกิดสนิมได้คลอไรด์อาจมีอยู่ในคอนกรีตเอง เช่น มีอยู่ในน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต หิน ทราย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทรายจากแหล่งใกล้ทะเล) หรือน้ำยาผสมคอนกรีตบางชนิด เช่น แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) ที่มักมีอยู่ในสารเร่งการก่อตัว ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมปริมาณคลอไรด์ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตคอนกรีต จึงควรกำหนดมาตรฐานไว้สำหรับปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดในคอนกรีตที่มาจากส่วนผสมแต่ละชนิด (ไม่รวมที่ซึมผ่านเข้ามาจากสิ่งแวดล้อม) โดยจะต้องมีค่าไม่เกินกว่าค่าที่กำหนด 

ขั้นตอนการทดสอบ
1.  ทำการเจาะเก็บผงตัวอย่างคอนกรีตบริเวณจุดที่พิจารณา
2. นำตัวอย่างผงคอนกรีตที่เก็บ ไปเข้าห้องปฎิบัติการ เพื่อหาปริมาณคลอไรด์ในเนื้อตัวอย่าง
3. นำค่าที่ได้มาประเมินวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ที่ละลายในกรด และเปรียบเทียบตามมาตรฐาน มยผ.1332-55 หรือ ASTM C1152/C


ตารางแสดงปริมาณคลอไรด์ที่ละลายในกรดที่ยอมให้ในส่วนผสมคอนกรีต

Visitors: 256,106