Compressive Strength

ขั้นตอนการทดสอบ

1. ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม ในโครงสร้างด้วย Ferro Scan เพื่อป้องกันไม่ให้เจาะโดนเหล็ก หากตัวอย่างที่ได้มีเหล็ก ให้ทำการเจาะใหม่

สแกนตำแหน่งเหล็กเสริม GPR GPR สแกนเหล็ก

ภาพตัวอย่างการตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro Scan

 

2. ติดตั้งเครื่องเจาะคอนกรีต ในตำแหน่งที่จะทำการเจาะเก็บตั้วอย่างคอนกรีต

ติดตั้งเครื่องเจาะคอนกรีต

ภาพตัวอย่างการติดตั้งเคราะเจาะคอนกรีต

 

3. ทำการเจาะคอนกรีต ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ ในขั้นตอนนี้ต้องเจาะด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้โดนเหล็ก และการนำแท่งตัวอย่างออกมาต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการแตกหักเสียหาย และตัวอย่างที่เจาะทรงกระบอกต้องมีความสูงต่อขนาเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เท่า 

การเจาะคอนกรีต Coring การเจาะคอนกรีต
     ภาพตัวอย่างการเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต

 

4. เก็บตัวอย่างคอนกรีต โดยมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยต้องเก็บด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหาย 


ตัวอย่างคอนกรีต ตัวอย่างคอนกรีต

ภาพตัวอย่างคอนกรีตที่จะนำไปทดสอบที่ห้องปฎิบิตการ

 

5. นำแท่งตัวอย่างไปทดสอบที่ห้องปฎิบัติการ โดยทำการแต่งหัวคอนกรีต และ Cap หัวให้เรียบ และทดสอบโดยการกดด้วยเครื่อง Compression Machine ก่อนการทดสอบปลายทั้งสองข้างของตัวอย่างคอนกรีตที่ได้จากการเจาะต้องเรียบเป็นระนาบตั้งฉากกับแนวแกน โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.5 องศา หรือ 1 มิลลิเมตรต่อระยะ 100 มิลลิเมตร กรณีที่ปลายของตัวอย่างไม่เรียบ ให้ทำการตัดหรือเคลือบ (Capping) ผิวหน้าของตัวอย่างจนะเป็นระนาบเรียบให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยวัสดุที่ใช้ในการ เคลือบผิวหน้ารับแรงอัดของตัวอย่าง (Capping Compound) ต้องสามารถรับแรงอัดได้สูงกว่าแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีต


Cap หัวคอนกรีตที่จะทดสอบ เตรียมทดสอบกำลังคอนกรีต Compressive Test 

ภาพตัวอย่างการทดสอบกำลังคอนกรีต

 

6.บันทึกผลการทดสอบ หลังจากทดสอบจะได้ค่าแรงกดสูงสุด ณ จุดวิบัติ และพื้นที่หน้าตัดคอนกรีตที่รับน้ำหนักของตัวอย่างทดสอบ


ตัวอย่างคอนกรีตหลังจากทดสอบ

กำลังรับแรงอัดประลัย (ksc) = แรงกดสูงสุด ณ จุดวิบัติ (kg)/พื้นที่หน้าตัดคอนกรีตที่รับน้ำหนัก (sq.cm)

ตารางแสดงค่าคงที่สำหรับปรับแก้ค่าความต้านทานแรงอัดสำหรับตัวอย่างที่ได้จากการเจาะ

อัตราส่วนความสูงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวอย่างที่เจาะ ตัวคูณสำหรับแก้ไขค่ากำลังต้านทานแรงอัด
1.75 0.98
1.50 0.96
1.25 0.93
1.00 0.87

*อ้างอิงมาตรฐาน มยผ.1210-50 มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีต (Standard Test Method for Compressive Strength of Concrete)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 112,418