Compressive Strength

ขั้นตอนการทดสอบ

สแกนตำแหน่งเหล็กเสริม GPR 1. ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม 
  ในโครงสร้างด้วย Ground Penetrating Radar (GPR)
เพื่อป้องกันไม่ให้เจาะโดนเหล็ก หากตัวอย่างที่ได้มีเหล็ก ให้ทำการเจาะใหม่
ติดตั้งเครื่องเจาะคอนกรีต 2. ติดตั้งเครื่องเจาะคอนกรีต 
   ในตำแหน่งที่จะทำการเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต
การเจาะคอนกรีต Coring 3. ทำการเจาะคอนกรีต 
  ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ ในขั้นตอนนี้ต้องเจาะด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้โดนเหล็กและการนำแท่งตัวอย่างออกมาต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการแตกหักเสียหายและตัวอย่างที่เจาะทรงกระบอกต้องมีความสูงต่อขนาเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เท่า 
ตัวอย่างคอนกรีต  4. เก็บตัวอย่างคอนกรีต 
    โดยมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
โดยต้องเก็บด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหาย 

5. นำแท่งตัวอย่างไปทดสอบที่ห้องปฎิบัติการ 
   โดยทำการแต่งหัวคอนกรีต และ Cap หัวให้เรียบ และทดสอบโดย
การกดด้วยเครื่อง Compression Machine ก่อนการทดสอบปลายทั้งสองข้างของตัวอย่างคอนกรีตที่ได้จากการเจาะต้องเรียบเป็นระนาบตั้งฉากกับแนวแกน โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.5 องศา หรือ 1 มิลลิเมตรต่อระยะ 100 มิลลิเมตร
กรณีที่ปลายของตัวอย่างไม่เรียบ ให้ทำการตัดหรือเคลือบ (Capping) ผิวหน้าของตัวอย่างจนะเป็นระนาบเรียบให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยวัสดุที่ใช้ในการ เคลือบผิวหน้ารับแรงอัดของตัวอย่าง (Capping Compound) ต้องสามารถรับแรงอัดได้สูงกว่าแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีต

6.บันทึกผลการทดสอบ 
  หลังจากทดสอบจะได้ค่าแรงกดสูงสุด ณ จุดวิบัติ และพื้นที่หน้าตัดคอนกรีตที่รับน้ำหนักของตัวอย่างทดสอบ
กำลังรับแรงอัดประลัย (ksc)
= แรงกดสูงสุด ณ จุดวิบัติ (kg)/พื้นที่หน้าตัดคอนกรีต (sq.cm)

 

 

ตารางแสดงค่าคงที่สำหรับปรับแก้ค่าความต้านทานแรงอัดสำหรับตัวอย่างที่ได้จากการเจาะ

อัตราส่วนความสูงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวอย่างที่เจาะ ตัวคูณสำหรับแก้ไขค่ากำลังต้านทานแรงอัด
                   1.75              0.98
                   1.50              0.96
                   1.25              0.93
                   1.00              0.87

*อ้างอิงมาตรฐาน มยผ.1210-50 มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีต (Standard Test Method for Compressive Strength of Concrete)

**เกณฑ์การประเมินคุณภาพคอนกรีตที่เจาะมาทดสอบตาม ACI 318-99 ระบุว่าโครงสร้างคอนกรีตที่มีกำลังอัดผ่านเกณฑ์ก็ต่อเมื่อค่ากำลังอัดจากก้อนตัวอย่างมีค่าดังนี้

                                                                               1. กำลังอัดจากการทดสอบก้อน Core 3 ก้อนจะต้องได้ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 85 % ของกำลังอัดรับรอง

                                                                               2. ค่ากำลังอัดของก้อนตัวอย่างแต่ละก้อนจะต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 75 % ของกำลังอัดรับรอง


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,798