Structural Evaluation

โดยทั่วไปการประเมินโครงสร้าง ด้วยวิธีการนี้ จะเหมาะกับงาน

- โครงสร้างเก่า 
- โครงสร้างใหม่ ที่มีปัญหาเช่น จากการก่อสร้าง หรือเกิดอุบัติเหตุ 
- โครงสร้างที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน เช่น เพิ่มน้ำหนักบรรทุก
- โครงสร้างที่ต้องการดัดแปลงโครงสร้าง เช่น ตัด ต่อ เพิ่มเติมพื้นที่ เพิ่มชั้น หรือลดจำนวนชั้น
- โครงสร้างเสียหาย ระหว่างก่อสร้าง
- โครงสร้างที่ได้รับความเสียหายทางภัยภิบัติ ภัยธรรมชาติ หรืออัคคีภัย

ขั้นตอนการประเมินโครงสร้าง สามารถทำได้หลายแบบ ขึ้นกับวิศวกรที่จะประเมินและตัดสินใจ
                 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 256,105