"Building Inspection" ตรวจสอบอาคารโดยทีมวิศวกรผู้ตรวจสอบอาคารมืออาชีพ

ตรวจสอบอาคาร ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่ บ.๐๑๕๗/๒๕๕๑,
ประเภทบุคคล เลขที่ บ.๑๐๕๘/๒๕๕๐, บ.๓๒๔๙/๒๕๖๓

กฎหมายตรวจสอบอาคารมีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้อาคารที่เข้าข่ายตามที่กฎหมายกําหนดต้องจัด
ให้มีการตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคารตัวอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ
จึงมุ่งมั่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้พัฒนา ทีมงานผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียน และผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง
ให้มีประสบการณ์ ในการตรวจสอบอาคาร โดยทางเรามีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ว่า
อาคารของท่านจะได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดความปลอดภัยในทุกด้านอย่างแน่นอน…

สอบถาม / ปรึกษา ตรวจสอบอาคาร บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

  

  

             1. อาคารสูง
              หมายถึงอาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไปการวัดความ
              สูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าสำหรับอาคารทรงขั่วหรือปั้นหยา
              ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง ของชั้นสูงสุด
              2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึงอาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นพื้นที่
            อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียว หรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
            ตั้งแต่ 10,000 ตาราง เมตรขึ้นไป 
  3. อาคารชุมนุมคน หมายถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
   4. โรงมหรสพ หมายถึงอาคารหรือส่วนใดของอาคารที่่ใช้เป็นที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชน เข้าขมการแสดงนั้นเป็นปกติ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  5. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 
  6. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
  7. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  8. อาคารโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป (ปัจจุบันตรวจทุก 3 ปี)

 

 

 

Visitors: 255,885