SEISMIC TEST - ทดสอบเสาเข็ม

ทดสอบเสาเข็มเพื่อประเมินความสมบูรณ์ และกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม

ทดสอบเสาเข็ม

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ทดสอบเสาเข็ม ด้วยวิธี Seismic Test (Low Strain Pile Integrity Test)

สามารถทำการทดสอบเสาเข็มได้ทั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มเจาะหล่อในที่เป็นการประเมินและตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็มในเบื้องต้น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดเนื่องจากเกิดรอยคอดหรือบวม (Neck or Bulge) เกิดโพรง (Void) การแตกหักของเสาเข็มตอก เป็นต้น

ซึ่งการทดสอบจะทำการติดตั้งตัวรับสัญญาณบนหัวเสาเข็มที่มีความสะอาด มีผิวที่เรียบแข็งและแห้ง จากนั้นจะทำการเคาะบนหัวเสาเข็มด้วย ค้อนทดสอบ (PIT Hand-Held Hammer) โดยแรงกระทำที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดคลื่นความเค้นอัด (Low-Strain Compression Wave) เดินทางลงไปในเสาเข็ม และเกิดการสะท้อนกลับขึ้นมาของคลื่นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะสัมพันธ์กับพื้นที่หน้าตัด โมดูลัสยืดหยุ่นของวัสดุ และความหนาแน่น ความเร็วคลื่นที่เกิดขึ้นในเนื้อคอนกรีตนี้ จะถูกบันทึกโดยตัวรับสัญญาณ และเก็บข้อมูลรวมทั้งแสดงผลในรูปแบบกราฟของความเร็วสัมพันธ์กับระยะเวลา ผ่านเครื่องทดสอบ (Pile Integrity Tester) จากนั้นจะนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ และประมวลผลทดสอบเสาเข็มด้วยโปรแกรม PET ตามมาตรฐาน ASTM D-5882


หลักการของการทดสอบเสาเข็มวิธีนี้ Seismic Test (Low Strain Pile Integrity Test)

การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มจะใช้เครื่องมือทดสอบ Pile Echo Tester เป็นตัวบันทึกสัญญาณที่ได้จากการทดสอบตัวรับสัญญาณความเร่ง (Accelerometer) เป็นหัวสัญญาณที่มีความไวสูงมาก ซึ่งสามารถแปลงสัญญาณจาก Analog Data ไปเป็น Digital Data ค้อนที่ได้รับการออกแบบพิเศษ (Hand Held Hammer) ทำหน้าที่เป็นตัวให้พลังงานความเค้นการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม กระทำโดยการติดตั้งเครื่องมือที่ตัวเสาเข็มที่จะทำการทดสอบ โดยการเปิดหน้าดิน เตรียมหัวเสาเข็มโดยการทำความสะอาดและปรับหัวสัมผัสให้เรียบการทดสอบการกระทำโดยการติดตั้งตัวรับสัญญาณที่หัวเสาเข็ม และให้พลังงานความเค้นโดยใช้ค้อน ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นของความเค้นส่งไปตลอดความยาวของเสาเข็ม

 

ติดต่อสอบถาม / ขอคำปรึกษา ทดสอบเสาเข็ม

 

  

ทดสอยเสาเข็ม

DYNAMIC LOAD TEST - ทดสอบเสาเข็ม

ด้วยประการณ์ด้านการตรวจบ้าน ตรวจคอนโด และบ้านมือสอง มากว่า 10 ปี ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบทุกส่วนในบ้านหรือตรวจคอนโด ไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล พร้อมด้วยเครื่องมือในการตรวจสอบ จึงมั่นใจได้ว่า บริการที่ท่านได้รับจะเป็นบริการที่สมบูรณ์แบบ คุ้มค่ากับเงินที่ท่านต้องเสียไปอย่างแน่นอน... ยิ่งไปกว่านั้น ทางทีมงานยังมีบทความเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจบ้านลงนิตยสาร Homebuyer เป็นประจำทุกเดือนเพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคนิคต่างๆ สำหรับการตรวจบ้านให้ผู้ที่สนใจไปลองตรวจเองได้ด้วย


ทดสอบเสาเข็ม ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม DYNAMIC LOAD TEST

ขั้นตอนโดยทำการเจาะรู ที่ด้านข้างของเสาเข็มทดสอบโดยให้ตำแหน่งสูงกว่าระดับดินประมาณ 0.80 เมตร โดยเจาะ 2 ด้าน ๆ ละ 3 รู ให้ตรงข้ามกัน  และทำการติดตั้งอุปกรณ์วัด 2 ประเภท คือ Strain gauges 2 ชุด และ Accelerometer 2 ชุด ด้วย Expansion blot ด้านละ 1 ชุด และต่อสายอุปกรณ์เข้ากับเครื่อง Pile Driving Analyzer (PDA) และทำการปรับค่า Initial tension ใน Strain gauge ทั้ง 2 ชุด ให้มีค่าในตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วทำการทดสอบโดยใช้เครนพร้อมตุ้มทดสอบ โดยยกปล่อยกระแทกลงบนหัวเสาเข็มทดสอบ โดยใช้ไม้อัดปูรองหัวเสาเข็มพร้อมกระสอบหนาบนหัวเสาเข็มโดยแต่ละครั้งที่ปล่อยกระแทกจะวัดค่าการทรุดตัวในแต่ละครั้งและตรวจสอบสัญญาณที่เกิดขึ้น โดยสังเกตการทรุดตัวของเสาเข็มในภาคสนามในแต่ละครั้งที่ปล่อยตุ้มกระแทกหัวเสาเข็ม โดยเก็บสัญญาณนำไปทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CAPWAPS  เพื่อสรุปหาค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มที่ถูกต้อง

 

  

ทดสอยเสาเข็ม

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test (Low Strain Pile Integrity Test)

ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม หน่วยงานอาคารพักอาศัย จ.พิจิตร
เสาเข็มเจาะ 70 ต้นที่ไหนจ้างก็ไปหมด


 

ติดต่อสอบถาม / ขอคำปรึกษา ทดสอบเสาเข็ม

 

  

Visitors: 255,885