เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง - รับแก้ไขอาคารทรุด

ควบคุมการแก้ไขอาคารทรุด ต่อเติมทรุด บ้านทรุด
โดยวิศวกรและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

N.S. Plus Engineering เราชำนาญงานเสริมฐานราก แก้ไขอาคารทรุด อาคารทั้งหลัง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน
โรงงาน ต่อเติมทรุด บ้านทรุด เพื่อให้อาคารกลับสู่สภาพปกติและปลอดภัยในการใช้งาน
ภายใต้การควบคุมงานขากวิศวกรที่ชานาญด้านนี้มามากกว่า 10 ปี พร้อมรับประกันผลงาน 5 ปี
 

สนใจ แก้ไขอาคารทรุด ติดต่อเรา

 

ขั้นตอนการแก้ไขอาคารทรุด

Underpinning เสริมฐานรากอาคาร
การเสริมฐานรากด้วยวิธี Underpinning (หนุนฐานรากใต้อาคาร) เป็นการแก้ไขหรือเสริมกำลังโครงสร้างใต้อาคารที่ได้ทำการก่อสร้าง หรือมีการใช้งานแล้ว โดยโครงสร้างดังกล่าวอาจจะมีปัญหาหรือไม่ก็ได้ เช่น

 1. เกิดการก่อสร้างผิดพลาด เช่น ติดตั้งเสาเข็มผิดขนาด
 2. การออกแบบที่ผิดพลาด เสาเข็มไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้
 3. ต้องการยกอาคาร เช่นหนีน้ำ ยกให้สูงกว่าถนน
 4. ต้องการทำห้องใต้ดิน
 5. อาคารเอียงตัว หรือทรุดตัว
 6. มีการก่อสร้างข้างเคียง แล้วทำให้ดินเคลื่อนตัว บ้านเอียง
 7. เปลี่ยนแปลงการใช้งาน ทำให้น้ำหนักลงเสาเข็มเพิ่มมากขึ้น
 8. ต่อเติมทรุด เนื่องจากเสาเข็มส่วนต่อเติมอยู่ในชั้นดินคนละชั้นกับตัวอาคารเดิม

ปัจจุบันปัญหาการทรุดตัวของอาคาร เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งซึ่งมีผลโดยตรงกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารและตัวอาคารเอง ซึ่งการทรุดตัวของอาคารนั้นพบเห็นกันมาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


ลักษณะการทรุดตัวของอาคารอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับส่วนประกอบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับระบบฐานรากของอาคาร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 1. อาคารทรุดตัวในแนวดิ่ง ซึ่งแบ่งได้ 2 เป็นประเภทดังนี้
  • ฐานรากทั้งหมดในอาคารทรุดตัว ซึ่งเป็นการทรุดตัวของอาคารทั้งหลังใกล้เคียงกัน แต่มีการทรุดตัวมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ใช้เสาเข็มสั้นวางอยู่บนชั้นดินอ่อนมาก ซึ่งลักษณะการทรุดตัวประเภทนี้ จะไม่ค่อยพบรอยร้าวในโครงสร้างอาคาร

  • ฐานรากในอาคารทรุดตัวไม่เท่ากัน เกิดจากฐานรากมีการทรุดตัวที่แตกต่างกันมาก แต่ลักษณะการทรุดตัวของอาคารยังคงรูปในแนวดิ่ง ซึ่งอาคารที่ทรุดตัวประเภทนี้มักจะพบรอยแตกร้าวบนผนังเป็นแนวเฉียงกลางผนัง

 2. อาคารทรุดเอียง ส่วนใหญ่เกิดจากการเยื้องศูนย์ของฐานรากอาคาร และเยื้องไปในทิศทางเดียวกัน
  หรือการทรุดเอียงของฐานรากที่อยู่บริเวณริมด้านนอกของอาคาร ทำให้การทรุดตัวของอาคารเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และทำให้อาคารด้านตรงข้ามมีลักษณะเหมือนยกขึ้น การทรุดตัวประเภทนี้มักจะไม่เกิดรอยร้าวบนผนัง หรือโครงสร้าง แต่รอยร้าวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่บริเวณตอม่อหรือเสาเข็มของอาคารด้านที่ถูกยกขึ้น

  สาเหตุการทรุดตัว ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุดังนี้
  • เสาเข็มสั้นเกินไป
  • เสาเข็มบกพร่อง
  • ฐานรากเยื้องศูนย์
  • ปลายเสาเข็มอยู่บนดินต่างชนิดกัน
  • เกิดการเคลื่อนตัวของดิน
  • เสาเข็มรับน้ำหนักไม่ได้ตามความต้องการ


บ้านทรุด ต่อเติมทรุด ติดต่อเรา


การแก้ไขอาคารทรุด สามารถกระทำโดยการเสริมเสาเข็มเข้าไปรับโครงสร้างให้เพียงพอเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักโครงสร้างที่มีปัญหา การกำหนดขนาด จำนวนเสาเข็มนั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์โดยขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นดังนี้

 • คำนวณน้ำหนักลงฐานราก (Column Load) ที่จะทำการเสริมเสาเข็ม
 • เลือกชนิดของเสาเข็ม ขนาด และความยาวซึ่งพิจารณาได้จากข้อมูลดิน
 • คำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่จะเสริมจากข้อมูลดิน ตามชนิด ขนาด และระดับความลึกของปลายเสาเข็มที่จะเลือกใช้
 • กำหนดจำนวนเสาเข็มที่จะเสริมในแต่ละฐานราก
 • กำหนดตำแหน่งที่จะเสริมเสาเข็ม
 • ทำการถ่ายน้ำนหักลงเสาเข็มที่เสริม

ประเภทของเสาเข็มสำหรับงานเสริมฐานราก
1. เสาเข็มเจาะ (Bored Pile)
2. เสาเข็มเหล็ก (Steel Pile)
3. เสาเข็มประกอบ (Composite Pile)

ซึ่งสามารถใช้วิธี Underpinning แก้ไขได้ โดยการเสริมฐานรากก็ทำได้หลายวิธี แต่ที่นิยมกันในบ้านเราก็จะเป็นการเสริมด้วยเสาเข็มขนาดเล็ก Mini Pile หรือบางท่านเรียก Micro Pile หรือ Segmental Pile


ตัวอย่างผลงานการต่อเติมเสริมฐานรากอาคาร แก้ไขอาคารทรุด
โดยทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบ คำนวณ และควบคุมโดยวิศวกร
เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

  

 

งานแก้ไขอาคารทรุด บริษัทชูคอนกรีต คอร์ปอเรชั่น ปทุมธานี

งานแก้ไขบ้านทรุดหมู่บ้านโฮมเพลส

แก้ไขอาคารทรุด อาคารพานิชย์ 4 ชั้น ทรุด บ้านบางขุนนนท์

ขอใบเสนอราคา

 


Visitors: 256,106